• ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ රුහුණු සේවයෙන් ඉරිදා දින දහවල් 11 විනාඩි 45 ජ්‍යෝතිෂයයි ජීවිතයයි වැඩසටහනින් හමුවූ රිවිරිසි,සුබසෙත,සම්පත,මවුබිම,පලාපල,තරුපති,පුවත් පත්වල ජ්‍යෝතිෂ,ලේඛක ජ්‍යෝතිෂය සදහාම ඉන්දියාවේදී ජාත්‍යන්තර රන් පදක්කම් 03 ක් හා ආචාර්ය සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ ජාත්‍යන්තර M.I.F.A සාමාජික සම්මානලාභී අචාර්ය ජී.ජී.කේමන් කුලසිරි

  • Vastu is an age old practise of following certain rules to develop and maintain buildings that promises to harness the natural positive energies surrounding us. This age old practice of Indian civilization delivers wonderful results and makes the life of its practitioners successful, prosperous and peaceful. The best time to start paying attention to Vastu would be when you are constructing your house. Vastu specifies certain rules about constructing the building which can be naturally implemented only at the time of construction. Vastu is a huge subject dealing with all the nooks and crannies of harnessing positive energy inside the building and in our lives. Find below mentioned in short, the most important Vastu tips that are to be maintained while building a house.